RR Customs Plastics Conditioner 5L

RR Customs Plastics Conditioner 5L


  • RRC Customs CAR WASH Plastics Conditioner 5L - Odżywka do plastików zewnętrznych - czernidło
Cena175.00 zł
W promocji131.25 zł
Najniższa
cena z 30 dni
131.25 zł
Dostawa od 15.00 zł
ProducentRR Customs
Status Niedostępny
odżywka do plastików zewnętrznych

RRC CAR WASH PLASTICS CONDITIONER to innowacyjny preparat do wykończeń specjalnych. Przeznaczony do użytku profesjonalnego. Zaprojektowany specjalnie do permanentnego odżywienia twardych plastików zewnętrznych. Zastosowanie tylko i wyłącznie na zewnątrz auta. Zabezpiecza i odświeża wszelkie wypłowiałe plastikowe elementy zewnętrzne. Konserwuje elementy nowe.

Jak używać:
Stosować na chłodne powierzchnie unikając promieni słonecznych
Odpowiednią ilość preparatu nanieść na suchą powierzchnię za pomocą gąbki lub pędzelka.
Nadmiar dotrzeć ręcznikiem z mikrofibry.
Pozostawić do pełnego utwardzenia 24h.

Przeznaczenie:
Zabezpieczenie i odświeżenie zewnętrznych elementów z tworzyw sztucznych.

PRODUKT PRZEZNACZONY WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU PROFESJONALNEGO.
PREPARAT DO WYKOŃCZEŃ SPECJALNYCH.

Uwaga!
Preparat zostawia trwały efekt.
Zaleca się nanosić preparat w niewielkich ilościach na uprzednio oczyszczoną i osuszoną powierzchnię.
Nie zaleca się warstwowania produktu.
Nie stosować wewnątrz pojazdu.
Stosować rękawice ochronne /odzież ochronną / ochronę oczu / ochronę twarzy.

NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Zagrożenia: Wysoce łatwopalna ciecz i pary. Połknięcie i dostanie się przez drogi oddechowe może grozić śmiercią. Działa drażniąco na skórę. Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki.

Środki ostrożności:

Chronić przed dziećmi. Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Palenie wzbronione.
Stosować rękawice ochronne /odzież ochronną / ochronę oczu / ochronę twarzy.
Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty.
Uziemić/połączyć pojemnik i sprzęt odbiorczy.
Używać elektrycznego/wentylującego/oświetleniowego przeciwwybuchowego sprzętu.
Używać wyłącznie nieiskrzących narzędzi. Przedsięwziąć środki ostrożności zapobiegające statycznemu rozładowaniu.
Unikać wdychania pyłu/dymu/gazu/mgły/par/rozpylonej cieczy.
Dokładnie umyć skórę po użyciu.
Stosować wyłącznie na zewnątrz, lub w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
Unikać uwolnienia do środowiska.|W przypadku połknięcia: natychmiast skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub z lekarzem.
W przypadku kontaktu ze skórą: umyć dużą ilością wody z mydłem.
W przypadku kontaktu ze skórą (lub z włosami): Natychmiast usunąć/zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem.
W przypadku dostania się do dróg oddechowych: Wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki swobodnego oddychania. W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z ośrodkiem zatruć lub z lekarzem. Nie wywoływać wymiotów. W przypadku wystąpienia podrażnienia skóry zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. Zanieczyszczoną odzież zdjąć i wyprać przed ponownym użyciem.
W przypadku pożaru: Użyć mgłę wodną/pianę/suchy środek chemiczny lub dwutlenek węgla do gaszenia. Zebrać wyciek. Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać w chłodnym miejscu. Przechowywać pod zamknięciem.
Zawartość/pojemnik usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami.
Zawiera: Węglowodory, C6-C7, n-alkany, izoalkany, związki pierścieniowe, <5% n-heksanu.
PRODUKT PRZEZNACZONY WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU ZAWODOWEGO.
Skład: >30% węglowodory alifatyczne.
Max. zawartość LZO 540g/l (20°C)

scroll up