Regulamin

REGULAMIN
§ 1
1. Sprzedawcą jest firma CLINIC 4CAR STUDIO AUTO KOSMETYKI SP. Z O.O. Stefana Kopcińskiego 36a 90-154 Łódź NIP: 7262658603 REGON: 363411012, prowadząca Sklep internetowy clinic4car.pl. 


2. Kupującym (zwanym również „Klientem”) może być osoba pełnoletnia, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej z siedzibą na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 2
Sposób składania oferty kupna.

1. W celu zakupu towarów dostępnych w Sklepie internetowym clinic4car.pl należy złożyć ofertę kupna w drodze wypełnienia odpowiedniego formularza zamówienia dostępnego na stronie internetowej www.clinic4car.pl

2. Złożenie oferty kupna może również nastąpić w wyniku wykorzystania danych osobowych Kupującego uzyskanych w wyniku uprzedniego przeprowadzenia procesu rejestracji Kupującego w sklepie internetowym clinic4car.pl. Rejestracja Kupującego polega na wypełnieniu właściwego formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie internetowej www.clinic4car.pl.

3. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Kupującego nieprawidłowych danych w trakcie uzupełniania formularza zamówienia, o którym mowa w § 2 ust. 1 oraz wypełnienia formularza rejestracji, o którym mowa w § 2 ust. 

4. Złożenie oferty przez Kupującego jest każdorazowo potwierdzane przez Sprzedawcę w ciągu 48 godzin od otrzymania przez Sprzedawcę informacji o złożeniu oferty kupna. Potwierdzenie to nie stanowi oświadczenia woli Sprzedawcy w przedmiocie przyjęcia oferty kupna i ma wyłącznie charakter informacyjny, że Kupujący złożył ofertę kupna.

5. Sprzedawca nie jest związany z Kupującym umową sprzedaży, dopóki Sprzedawca nie złoży wyraźnego oświadczenia woli w przedmiocie przyjęcia oferty kupna. Z chwilą złożenia przez Sprzedawcę wyraźnego oświadczenia woli w przedmiocie przyjęcia oferty Kupna zostaje zawarta pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą umowa sprzedaży.

6. Wyraźnym oświadczeniem woli, o którym mowa w § 2 ust. 5 nie jest informacja automatycznie generowana przez system komputerowy obsługujący Sklep internetowy clinic4car.pl, lecz indywidualne oświadczenie Sprzedawcy przesłane w formie elektronicznej na adres e-mail podany przez Kupującego ze wskazaniem imienia i nazwiska osoby działającej w imieniu Sprzedawcy.

7. W wypadkach szczególnie uzasadnionych, w szczególności w przypadku podania przez Kupującego danych sugerujących złożenie pozornego oświadczenia woli, Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zwrócenia się do Kupującego z prośbą o potwierdzenie złożonej przez niego oferty kupna.

8. Powyższe dotyczy również sytuacji, w której Sprzedawca powziął wątpliwości w zakresie oceny czy osoba występująca w imieniu Kupującego nie będącego osobą fizyczną jest upoważniona do składania oświadczeń woli w imieniu tej jednostki lub w przypadku zakupu, którego łączna wartość przekracza kwotę 4.000 (cztery tysiące 00/100) zł.

9. W sytuacji opisanej w § 2 ust. 7 i 8 brak potwierdzenia przez Klienta złożenia przez niego oferty kupna najpóźniej w terminie 48 godzin od momentu otrzymania od Sprzedawcy wezwania do potwierdzenia autentyczności oferty kupna powoduje, że jakiekolwiek oświadczenia Kupującego nie wywołują żadnych skutków prawnych.

10. Ceny towarów wyświetlane na stronie internetowej www.clinic4car.pl nie stanowią elementu oferty Sprzedawcy w rozumieniu prawa cywilnego, lecz stanowią jedynie zaproszenie do składania oferty kupna.

§ 3
Formy płatności

1. Kupujący może spełnić należne świadczenie pieniężne wybierając jedną z następujących form płatności:

a. za pobraniem - gdy Kupujący spełnia świadczenie pieniężne w momencie odbioru przesyłki,

b. przelew bankowy – wpłata określonej sumy pieniężnej na rachunek wskazany przez Sprzedawcę w treści wiadomości e - mail. Zapłata ceny następuje w momencie uznania rachunku bankowego Sprzedawcy ceną sprzedaży.

c.Wpłata na konto (e-Przelew, e-Transfer, płatność kartą płatniczą) – płatność on-line. Wpłaty za pomocą transakcji elektronicznej, można dokonać za pośrednictwem specjalistycznego serwisu płatniczego udostępnionego przez Sprzedającego w Sklepie Internetowym (np. www.payu.pl). W wypadku wybrania przez Kupującego takiej formy płatności, Sprzedający przekaże Kupującemu bezpośredni link do strony serwisu płatniczego gdzie szybko i sprawnie będzie mógł dokonać płatności. W wypadku gdy Kupujący będzie korzystał z płatności kartą płatniczą lub kredytową, informujemy, że nie wszystkie karty płatnicze i kredytowa mają opcję płacenia za pomocą internetowych serwisów płatniczych.

§ 4
Dostawa towaru

1. Towar dostarczany jest do Kupującego wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

2. Dostawa towaru następuje pocztą kurierską albo osobiście przez Kupującego w miejscu i za zapłatą dodatkowej opłaty, o których mowa w ust. 12 niniejszego paragrafu. 

3. Firma kurierska wnosi do mieszkania przesyłki o wadze do 30 kg. Przesyłki o wadze powyżej 30 kg dostarczane są „pod dom”.

4. Dostarczenie towaru następuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 10 do 17 i wynosi zwykle do 4 dni roboczych:

a. od momentu potwierdzenia przez Sprzedawcę oferty kupna – w przypadku wybrania formy płatności za pobraniem ( paczka wysłana będzie po wcześniejszym skontaktowaniu się  telefonicznym lub mailowym z klientem, potwierdzającym odbiór przesyłki ) 

b. od momentu uznania rachunku bankowego Sprzedawcy – w przypadku wybrania przez Klienta formy płatności w drodze przelewu bankowego,

c. od momentu uzyskania przez Sprzedawcę potwierdzenia złożenia oferty kupna – w przypadkach określonych w § 2 ust. 8 lub 9.

5. W razie braku możliwości zrealizowania dostawy w terminach określonych w § 4 ust. 4, Sprzedawca kontaktuje się niezwłocznie z Klientem informując go o opóźnieniu oraz o przewidywanym terminie realizacji zamówienia.

6. Odbierając towar w obecności Kuriera, Klient zobowiązany jest dochować wszelkich aktów staranności w zakresie sprawdzenia stanu zewnętrznego opakowania towaru oraz stanu zewnętrznego towaru.

7. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń towaru w chwili odbioru towaru, Klient obowiązany jest do podjęcia następujących czynności:

a. sporządzenia pisemnego protokołu uszkodzenia przesyłki w obecności Kuriera lub w inny sposób przyjęty u danego Kuriera,

b. złożenia u Kuriera reklamacji postępując zgodnie z ogólnymi warunkami przewozu obowiązującymi u danego Przewoźnika, w szczególności w odpowiedniej formie i terminie,

c. poinformowania Sprzedawcy o zaistniałych okolicznościach w formie elektronicznej.

8. W przypadku przyjęcia przez Klienta towaru bez zastrzeżeń lub niedochowania przez Kupującego aktów staranności w zakresie zbadania stanu przesyłki, jak również braku podjęcia czynności opisanych w ust. 7 lit. a - c Sprzedawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu zewnętrznych uszkodzeń dostarczonego towaru istniejących w chwili wydania towaru.

9. W przypadku nieodebrania przez Klienta towaru od Kuriera, skutkującego zwrotnym otrzymaniem przez Sprzedawcę zakupionego towaru, Sprzedawca nie odpowiada za uszkodzenie lub zagubienie towaru, chyba że jest to następstwem okoliczności za które ponosi wyłączną odpowiedzialność.

§ 5
Prawo odstąpienia od umowy
 
1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Kupujący będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia dostarczenia towaru wraz z dowodem zakupu ( fakturą ) oraz z wypełnionym formularzem zwrotów. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.

2. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827) Kupujący będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego ma prawo do odstąpienia od umowy świadczenia usług drogą elektroniczną bez podania przyczyn, w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia zawarcia tej umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed upływem terminu.

3. Odstąpienie dokonywane jest przez złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy, w szczególności z wykorzystaniem formularza i wysłane dowolnym kanałem porozumienia się na odległość, m.in.:

a. wiadomością e-mail, na adres sklep@clinic4car.pl.

b. w formie pisemnej, na adres ul. Stefana Kopcińskiego 36a 90-154  z dopiskiem „Dział Obsługi Klienta - zwrot towaru”

4. Sprzedający niezwłocznie przesyła konsumentowi potwierdzenie odebrania oświadczenia woli o odstąpieniu od umowy sprzedaży, na wskazany przez konsumenta adres e-mail.

​5. Konsument ma prawo do odstąpienia od umowy bez ponoszenia kosztów, za wyjątkiem:

a. dodatkowych koszów poniesionych przez konsumenta w związku z wyborem sposobu dostarczenia towaru innym niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego oraz

b. bezpośrednich kosztów zwrotu towaru (kosztów wysyłki towaru),

c. kosztów zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą.

6. Prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, o którym mowa w ust. 1. nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
a. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

d. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

e. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

f. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

g. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

h. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

i. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

j. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

k. zawartej w drodze aukcji publicznej;

l. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

m. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

7. W przypadku skorzystania przez konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, konsument jest obowiązany zwrócić towar Sprzedającemu niezwłocznie tj. nie później niż w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni na adres . Konsument może także dokonać zwrotu towaru przekazując go do odbioru osobie upoważnionej przez Sprzedawcę, przy zachowaniu w/w terminów. Dla do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.

8. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru (koszty przesyłki) mając na uwadze, aby wybrać taki sposób, by towar dotarł do Sprzedającego w stanie nie zniszczonym.

9. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

10. Sprzedający, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z zastrzeżeniem ust. 5. Sprzedający dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

11. Jeżeli Sprzedający nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

12. Sprzedający nie przyjmuje przesyłek odsyłanych za pobraniem.
Adres do zwrotu towaru:

CLINIC 4CAR STUDIO AUTO KOSMETYKI SP. Z O.O. 
Stefana Kopcińskiego 36a 
90-154 Łódź

13. W przypadku decyzji o zwrocie zakupionego towaru, prosimy o kontakt telefoniczny na numer Infolinii Konsumenckiej, gdzie Kupujący otrzyma wyczerpujące informacje na temat przeprowadzenia procedury zwrotu Towaru.
 

§ 6
Reklamacje

1. Towary sprzedawane w sklepie internetowym www.clinic4car.pl są fabrycznie nowe, wolne od jakichkolwiek wad fizycznych i prawnych.

2. Towary w większości objęte są ochroną gwarancją, obowiązującą na terenie Rzeczpospolitej Polski.

3. W przypadku ujawnienia się wady towaru Kupujący może skorzystać z uprawnień gwarancyjnych. W tym przypadku należy postępować zgodnie z regułami obowiązującymi u danego Gwaranta, w szczególności należy dokonać zgłoszenia reklamacyjnego w autoryzowanym serwisie producenta.

5. Konsumentowi przysługują również uprawnienia wynikające z ustawy z dnia 27 lipca 2002 o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r., Nr 141, poz. 1176).

6. Miejscem złożenia zgłoszenia reklamacyjnego w zakresie odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową jest siedziba Sprzedawcy.

7. Konsument w celu realizacji uprawnień wynikających z odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową powinien złożyć Sprzedawcy zawiadomienie o niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową oraz skontaktować się ze Sprzedawcą w celu ustalenia szczegółów postępowania reklamacyjnego.

8. Zawiadomienie o niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową w szczególności powinno zawierać: nazwę towaru, datę nabycia towaru, opis niezgodności (wady), określenie chwili ujawnienia się niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych Klienta dla potrzeb postępowania reklamacyjnego.

9. Koszty poniesione przez konsumenta w związku z realizacją jego uprawnień wynikających z ustawy z dnia 27 lipca 2002 o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r., Nr 141, poz. 1176), Sprzedawca ponosi jedynie w sytuacji potwierdzenia się, że zgłaszana niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową rzeczywiście istnieje.
§ 7
Dokument fiskalny

1. Ceny produktów umieszczonych w ofercie sklepu internetowego clinic4car.pl wyrażone są w polskich złotych (PLN) oraz są kwotami brutto uwzględniającymi podatek VAT, jak również koszt gospodarowania odpadami.

2. Do każdego zakupionego produktu dołączana jest faktura VAT. 

3. W polu ”Komentarz do zamówienia” należy podać wszystkie dane niezbędnie do wystawienia imiennej faktury VAT.

§ 8
Przetwarzanie danych osobowych Klienta

1. Stosownie do brzmienia przepisu art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną Sprzedawca może przetwarzać następujące dane osobowe Kupującego będącego osobą fizyczną niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego między nimi:

a. nazwisko i imiona Klienta,

b. numer ewidencyjny PESEL lub - gdy ten numer nie został nadany - numer paszportu, dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość,

c. adres zameldowania na pobyt stały,

d. adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa w pkt c,

e. dane służące do weryfikacji podpisu elektronicznego Klienta,

f. adresy elektroniczne Klienta

2. Przetwarzanie danych Klienta w innym celu, aniżeli w rozumieniu ust. 1, wymaga każdorazowej zgody Klienta co do faktu przetwarzania oraz rodzaju danych Klienta będących przedmiotem przetwarzania.

3. Dla potrzeb postępowania reklamacyjnego wymagane jest uprzednie wyrażenie zgody Klienta na przetwarzanie jego danych osobowych.

4. W celu uzyskania zgody Klienta w przypadku opisanym w ust. 2 – 3 Sprzedawca w treści formularza umieszcza klauzulę o wyrażeniu zgody Klienta na przetwarzanie jego danych osobowych. Jej zaznaczenie oznacza wyrażenie wyraźnej zgody Klienta w przedmiocie zgody na przetwarzanie jego danych osobowych dla celów określonych w klauzuli. W przypadku innego sposobu składania przez Kupującego zgłoszenia reklamacyjnego Kupujący winien wyrazić w tym przedmiocie stosowną pisemną zgodę.

5. Uzyskanie zgody Klienta dla celów opisanych w ust. 2 może również nastąpić poprzez wpisanie adresu e – mail w polu „Newsletter”. W przypadku wpisania adresu Klienta przez nieuprawnione osoby, Klient w każdym przypadku ma możliwość żądania od Sprzedawcy usunięcia jego danych ze zbioru, o czym jest informowany w treści wiadomości newsletter otrzymanej od Sprzedawcy.

6. Klient w każdym czasie może cofnąć zgodę na przetwarzanie jego danych dla celów opisanych w ust. 2. poprzez uruchomienie odpowiedniego odesłania znajdującego się w treści wiadomości newsletter otrzymanej od Sprzedawcy.

7. Sprzedawca oświadcza, iż przetwarzanie danych osobowych Kupujących będącymi osobami fizycznymi następuje według zasad określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 

8.Klient dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie uprzednio udostępnionego firmie CLINIC 4CAR STUDIO AUTO KOSMETYKI SP. Z O.O. Stefana Kopcińskiego 36a 90-154 Łódź NIP: 7262658603,  swojego adresu e-mail dla potrzeb wypełnienia ankiety dotyczącej jakości usługi świadczonej przez Sklep internetowy www.clinic4car.pl , w tym do przekazania  adresu e-mail klienta przez Administratora danych osobowych - CLINIC 4CAR STUDIO AUTO KOSMETYKI SP. Z O.O. Stefana Kopcińskiego 36a 90-154 Łódź NIP: 7262658603 na rzecz Odbiorcy danych - Grupa Allegro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, równocześnie upoważnioną do przetwarzania adresu e-mail klienta przez Administratora danych.

§ 9
Polityka Prywatności
 
       Użytkownik może wyrazić zgodę na włączenie obsługi plików Cookies. clinic4car.pl nie zbiera automatycznie żadnych danych z wyjątkiem danych zawartych w plikach cookies (niewielkie pliki tekstowe z informacją zapisywane przez nasz serwer na komputerze, smartfonie, tablecie użytkownika) podczas samego korzystania z witryny. Sklep w trosce o bezpieczeństwo swoich Użytkowników nie przechowuje w plikach cookies danych osobowych Użytkowników Sklepu.
Pliki cookies są wykorzystywane w następujących celach:

1.Statystycznych, w celu budowania anonimowych statystyk odwiedzin naszego serwisu

2.Obsługujących prezentację treści, zabezpieczają przez wyświetlaniem użytkownikowi tych samych treści

3.Obsługujących formularze, aby zabezpieczyć serwis przed działaniem robotów (programów komputerowych służacych do automatycznego badania zawartości serwisu www)

4.Obsługujących logowanie, służące do weryfikowania połączenia między użytkownika a naszym serwerem. Sklep nie przechowuje w plikach cookie informacji identyfikujących poszczególnych użytkowników a jedynie dane dotyczące połączenia.
Użytkownicy mogą samodzielnie kontrolować sposób obsługi plików cookies za pomocą mechanizmów wbudowanych w używane oprogramowanie służące do przeglądania stron www. Jednakże zablokowanie niektórych plików cookies może wpłynąć na brak możliwości zarejestrowania się/zalogowania się na swoje konto w sklepie clinic4car.pl lub/i brak możliwości dokonania zakupu.
Niektóre podstrony serwisu Sklepu oraz inne środki komunikacji z Klientami i innymi osobami fizycznymi, które korzystają z serwisu mogą zawierać tzw. „web beacons” (tzw. elektroniczne obrazki, zwane również jako puste gify). „Web beacons” pozwalają na otrzymanie informacji takich jak np. adres IP (Internet Protocol) komputera, na który załadowana została strona, na której „web beacon” został zamieszczony, numer URL strony, czas załadowania strony, rodzaj przeglądarki, jak również informacje zawarte w cookies, w celu oceny efektywności naszych reklam.
Spółka oświadcza, iż dołoży wszelkich starań, aby zapewnić naszym Klientom oraz innym osobom fizycznym wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z serwisu Sklepu.

§ 10
Postanowienia końcowe

1. Złożenie oferty kupna towarów prezentowanych w Sklepie internetowym clinic4car.pl jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

REGULAMIN NEWSLETTERA
Preambuła

Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 z 2002 r.), CLINIC 4CAR STUDIO AUTO KOSMETYKI SP. Z O.O. Stefana Kopcińskiego 36a 90-154 Łódź NIP: 7262658603, poniżej publikuje Regulamin Newslettera, z którego treścią należy się zapoznać przed wyrażeniem zgody na korzystanie z usług newslettera.
§ 1

[Definicje]

1. Usługa newslettera świadczona jest przez firmę CLINIC 4CAR STUDIO AUTO KOSMETYKI SP. Z O.O. Stefana Kopcińskiego 36a 90-154 Łódź NIP: 7262658603, prowadzącą Sklep internetowy www.clinic4car.pl na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. 

2. Newsletter w rozumieniu niniejszego Regulaminu to bezpłatna usługa skierowana do osób zainteresowanych korzystaniem z niej oraz zarejestrowanych w Zbiorze Użytkowników Newslettera (dalej jako „ZUN”), polegającą na informowaniu Użytkowników o nowościach handlowych firmy CLINIC 4CAR STUDIO AUTO KOSMETYKI SP. Z O.O. Stefana Kopcińskiego 36a 90-154 Łódź NIP: 7262658603 poprzez okresowe wysyłanie wybranych treści drogą elektroniczną w postaci listu elektronicznego.

§ 2
Aktywacja usługi newslettera

1. Usługa newslettera jest uaktywniana automatycznie poprzez zarejestrowanie się Użytkownika w Zbiorze. 

2. W celu otrzymywania newslettera Użytkownik podaje nazwę konta pocztowego, po uprzednim wyrażeniu zgody na otrzymywanie informacji newsletter o następującej treści: Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowej (newsletter) pochodzącej od firmy CLINIC 4CAR STUDIO AUTO KOSMETYKI SP. Z O.O. Stefana Kopcińskiego 36a 90-154 Łódź NIP: 7262658603 na wyżej podany przeze mnie adres poczty elektronicznej e – mail, którego jestem legalnym użytkownikiem”.

3. Zgoda Użytkownika, o której mowa w ust. 2 jest warunkiem zarejestrowania się Użytkownika w ZUN.

§ 3
Rezygnacja z usługi newslettera

1. Użytkownik ma prawo zrezygnować z usługi newslettera i wypisać swój adres e-mail z Bazy w każdym czasie. 

2. W celu rezygnacji z usługi newslettera należy aktywować odnośnik (link) znajdujący się w każdej informacji newsletter przesyłanej Użytkownikowi.

3. Rezygnacja z usługi newslettera może również nastąpić na skutek wpisania adresu e-mail Użytkownika na stronie www.clinic4car.pl oraz aktywowania aplikacji „usuń ze Zbioru”.

4. Usunięcie konta pocztowego Użytkownika ze ZUN w trybie opisanym w niniejszym paragrafie każdorazowo sygnalizowane jest odpowiednim komunikatem elektronicznym potwierdzającym fakt usunięcia adresu e–mail Użytkownika ze ZUN.

§ 4
Wyłączenie odpowiedzialności Usługodawcy

1. CLINIC 4CAR STUDIO AUTO KOSMETYKI SP. Z O.O. Stefana Kopcińskiego 36a 90-154 Łódź NIP: 7262658603 nie ponosi odpowiedzialności za:

a. działania Użytkowników lub osób trzecich sprzeczne z niniejszym Regulaminem lub prawem obowiązującym w Rzeczpospolitej Polskiej.

b. przesłanie informacji na skutek bezprawnego działania Użytkownika lub osoby trzeciej, w szczególności za wpisanie adresu e-mail bez upoważnienia użytkownika poczty, do którego przesłano informację handlową.

c. za skutki przerw w działaniu newslettera. 

2. W sytuacji opisanej w ust. 1 pkt b osoba, która stała się adresatem niechcianej informacji handlowej może usunąć adres e-mail z BUZ w sposób opisany §3.
 

Najczęściej wyszukiwane

scroll up